Dolnośląski Kongres Kobiet

Walne Zebranie Sprawozdawcze SDKK

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet

Termin: 19.03.2016 r. (sobota) od godz.13.00, miejsce: Wrocław, ul. Mazowiecka 17, Klub Autograf.


Udział w zebraniu, z głosem stanowiącym mogą wziąć wszystkie członkinie i członkowie, którzy złożyli deklarację przystąpienia do SDKK i opłacili składki członkowskie zgodnie ze statutem i uchwałą nr 9 zarządu SDKK z dnia 28-06-2015. Składka wynosi 50 zł rocznie.   Nr konta i wzór deklaracji jest na stronie SDKK www.sdkk.pl.
                 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Walnego Zebrania sprawozdawczego

2. Wybór przewodniczącej/przewodniczącego i protokolantki/protokolanta obrad

3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności obrad przez przewodniczącą/przewodniczacego

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności mijającej kadencji w tym:

– sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 r.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji, w tym za 2015 r.

7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi

8. Prezentacja założeń programowych Stowarzyszenia na następną kadencję

9.Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników walnego

10. Przyjęcie uchwał i wniosków walnego zebrania

11. Sprawy różne

12.Zamknięcie obrad 

Irena Kamińska                                                   Prezeska Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet